Versie laatst bijgewerkt op 31 oktober 2020

Deze website is eigendom van de Belgische Saarloos Wolfhonden Verenging

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel:

2610 Wilrijk, Berkenveldstraat 51

E-mail:

voorzitterbswv@telenet.be

Ondernemingsnummer:

BE 0457.144.073

 1. Inleiding

De VZW Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Berkenveldstraat 51 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0457.144.073 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze leden, fokkers, leveranciers, sponsoren en andere sympathisanten beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen. We willen U door middel van deze Privacy Policy informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. We vragen U om deze Privacy Policy aandachtig te leze, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart U uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat U er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 1. Toepassingsgebied

Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoer.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

De VZW Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Berkenveldstraat 51 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer .457.144.073, is zelf de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als “GDPR”) van 25 mei 2018.

 1. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze vereniging, deelt U ons de volgende persoonsgegevens mee : uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon- en gsm nummer). Optioneel kan U ook nog bijkomende gegevens meedelen zoals uw IBAN en BIC referentie voor een eventuele bankrekening, een HK-nummer, een BTW nummer, een vennootschapsnaam en vennootschapsgegevens, adres van website, etc. Wij wijzen U vriendelijk op dat U de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die U ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up to date zouden zijn, verzoeken wij U ons dit onverwijld te melden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar U begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer U niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

 1. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond
 • Gegevens van leden, fokkers, leveranciers, sponsoren en andere sympathisanten

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze leden, fokkers, leveranciers, sponseren en andere sympathisanten alsook andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze leden, fokkers, leveranciers, sponsoren, het ledenbeheer, de boekhouding en informatieve doeleinden zoals het toesturen van nieuwsbrieven- en andere informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor nieuwsbrieven en andere berichten per e-mal (zoals een uitnodiging voor events)

 • Andere gegevens

Naast de gegevens van leden, fokkers, sponsoren, sympathisanten, leveranciers verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe leden, nuttige contacten binnen onze  netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz… De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met U hebben. Klantengegevens en gegevens van leveranciers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

 1. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij U mee dat U over de volgende rechten beschikt :

Recht op toegang en inzage : U heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen

Recht op gegevenswissing of beperking : U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht van bezwaar : U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dan U zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Recht van intrekking van de toestemming : indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor een andere rechtsgrond beschikken.

Automatische beslissingen en profilering : wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat U niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen. U kan voormelde rechten uitoefenen door U te wenden tot de VZW Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging. De contactpersoon hiervoor is de heer Van den Bussche Ludo (voorzitter) met contactgegevens : voorzitterbswv@telenet.be

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien U desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en U binnen onze vereniging voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het U vrij een klacht in te dienen bij :

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel 02 274 48 00   – Fax 02 274 48 35  – E-mail : commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer U meent dat U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners zoals onze IT-leverancier, alsook door overkoepelende organisaties zoals de FCI, KMSH en VdA evenals door de overheid. Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om U voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperking van toepassing kunnen zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 1. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan de VZW Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging aansprakelijk worden geacht voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens

 1. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze bestuursleden, medewerkers en aangestelde. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegen stelbaar te maken aan deze bestuursleden, medewerkers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy

 1. Nog vragen ?

Indien U na het lezen van deze Privacy Policy verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan U contact opnemen met de VZW Belgische Saarlooswolfhonden Vereniging, hetzij per post, 2610 Wilrijk, Berkenveldstraat 51 of per e-mail aan voorzitterbswv@telenet.be